ลงทะเบียนเรียนในวันที่ 2 มีนาคม 2563 

 

หมายเหตุ

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่ติดรายวิชาใดๆ แต่ไม่ผ่านกิจกรรมอีก 1 กิจกรรมและได้ผ่านการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ติดต่องานกิจกรรมฯ