บัญชี - การเงิน

Login Form

916794
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
95
551
3065
887465
5899
15116
916794

Server Time: 2019-12-14 13:37:05

วิธีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี มี 3 สาขา ได้แก่

  • สาขาวิชาการโรงแรม

¢ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
¢ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

¢ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

¢ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

Fระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยฯ
ภาคเรียนที่ 2 เรียนที่วิทยาลัยฯ
Fระดับชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยฯ
ภาคเรียนที่ 2 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
Fระดับชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 2 เรียนที่วิทยาลัยฯ

 

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

Fระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยฯ
ภาคเรียนที่ 2 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
Fระดับชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 2 เรียนที่วิทยาลัยฯ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

มี 2 รูปแบบ ดังนี้

  • หลักสูตรทวิภาคี

Fระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยฯ
ภาคเรียนที่ 2 เรียนที่วิทยาลัยฯ

Fระดับชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ 2 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

Fระดับชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยฯ
ภาคเรียนที่ 2 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
Fระดับชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยฯ
ภาคเรียนที่ 2 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
Fระดับชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยฯ
ภาคเรียนที่ 2 ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ