กำหนดการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนักศึกษาในเว็บศูนย์กำลังคน V-cop 2561

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และ ปวส.1 ให้ปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2561

ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ให้ปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ก.พ.. 2562