เรียน    ผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

              เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  ได้ชะลอการจัดเก็บค่าหน่วยกิต  เพื่อรอมติ ครม. อนุมัติเงินงบประมาณสนับสนุน  แต่ในขณะนี้ยังไม่มีมติอนุมัติงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว

              วิทยาลัยฯ  จึงขอจัดเก็บค่าหน่วยกิตการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับ  ปวส. 1 และปวส. 2 โดยสามารถชำระค่าหน่วยกิตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  15  กรกฎาคม  2563 หากวิทยาลัยฯ ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนฯ  จะดำเนินการคืนเงินให้ต่อไป 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถปริ้นใบจ่ายค่าหน่วยกิตได้ใน Link ด้านล่างนี้ ตามแผนกวิชา หรือขอรับได้ที่งานการเงินวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 

        ปวส.1 

ปวส.1 แผนกการบัญชี

ปวส.1 แผนกการตลาด

ปวส.1 แผนกการจัดการทั่วไป

ปวส.1 แผนกการจัดการโลจิสติก

ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.1 แผนกคหกรรมศาสตร์

ปวส.1 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

ปวส.1 แผนกอาหารและโภชนาการ

ปวส.1 แผนกวิจิตรศิลป์

ปวส.1 แผนกออกแบบ

ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ปวส.1 แผนกท่องเที่ยว

ปวส.1 แผนกการโรงแรม

ปวส.1 แผนกการจัดประชุมนิทรรศการ MICE

 

        ปวส.2

ปวส.2 แผนกการบัญชี

ปวส.2 แผนกการตลาด

ปวส.2 แผนกการจัดการทั่วไป

ปวส.2 แผนกการจัดการโลจิสติก

ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.2 แผนกคหกรรมศาสตร์

ปวส.2 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

ปวส.2 แผนกอาหารและโภชนาการ

ปวส.2 แผนกวิจิตรศิลป์

ปวส.2 แผนกออกแบบ

ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ปวส.2 แผนกท่องเที่ยว

ปวส.2 แผนกการโรงแรม