รายงานสรุปการลงทะเบียน1/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ที่รหัสชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนผู้เรียน จำนวนเข้าระบบกระทำ

1 622020101 ช.3/1 บช. นางนิพร จุทัยรัตน์ 3131รายละเอียด
2 622020102 ช.3/2 บช. นางสาววิลาวัลย์ สิทธิบูรณ์ 3232รายละเอียด
3 622020103 ช.3/3 บช. นายชัยธวัช ช่างแกะ 2020รายละเอียด
4 622020201 ช.3/1 กต. นางสาวพัชราภรณ์ อยู่ขอบเวียง 2323รายละเอียด
5 622020202 ช.3/2 กต. นางสาวมินตรา ผู้ชำนาญ 1717รายละเอียด
6 622020301 ช.3 ลข. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ 43รายละเอียด
7 622020401 ช.3/1 คธ. นายคมกริช วินทะไชย 3433รายละเอียด
8 622020402 ช.3/2 คธ. นางปราณี พวงงาม 3433รายละเอียด
9 622020403 ช.3/3 คธ. นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร 3230รายละเอียด
10 622020404 ช.3/4 คธ. - 160รายละเอียด
11 622020405 ช.3/5 คธ. - 301รายละเอียด
12 622021101 ช.3 ธป. นางสาวอาภาพร คำสาระภา 44รายละเอียด
13 622030101 ช.3 วศ. นายทูล อนุสนธิ 1212รายละเอียด
14 622030201 ช.3 อบ. นายสมบูรณ์ สมบัติบูรณ์ 1616รายละเอียด
15 622030801 ช.3/1 คฟ. นางสาวอรจิรา สร้างอักษร 3333รายละเอียด
16 622030802 ช.3/2 คฟ. นางสาวอรจิรา สร้างอักษร 3231รายละเอียด
17 622040101 ช.3 ผ้า 00รายละเอียด
18 622040401 ช.3/1 อห. นายเจษฎา ประมวลสุข 3534รายละเอียด
19 622040402 ช.3/2 อห. นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง 3333รายละเอียด
20 622040403 ช.3/3 อห. นายปรเมศวร์ แซ่ซึง 2626รายละเอียด
21 622040601 ช.3 คห. นายวิษณุพงศ์ รัตนะ 33รายละเอียด
22 622070101 ช.3/1 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ 2121รายละเอียด
23 622070102 ช.3/2 รร. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร บ่อแก้ว 2323รายละเอียด
24 622070201 ช.3 ทท. นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ 2222รายละเอียด
25 632020101 ช.2/1 บช. นางฐิติมา ลาภมาก 3232รายละเอียด
26 632020102 ช.2/2 บช. นางสาวนภาภรณ์ ศรีขวัญใจ 3129รายละเอียด
27 632020103 ช.2/3 บช. นางสาวกรรณิการ์ รานอก 2626รายละเอียด
28 632020104 ช.2/4 บช. นางสาวธันยนันท์ ทวีรัชต์กุลภัทร 3131รายละเอียด
29 632020201 ช.2/1 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ 3129รายละเอียด
30 632020202 ช.2/2 กต. นางสาวธันยากานต์ คำกลั่น 3231รายละเอียด
31 632020401 ช.2/1 คธ. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ช้างสุวัฒน์ 3333รายละเอียด
32 632020402 ช.2/2 คธ. นางสุวรรณา พวกขุนทด 3232รายละเอียด
33 632020403 ช.2/3 คธ. นายนิติพงษ์ วงศ์สวรรค์ 2926รายละเอียด
34 632020404 ช.2/4 คธ. นางสาวธนัญญา เลิศกิจเจริญผล 3229รายละเอียด
35 632020405 ช.2/5 คธ. - 91รายละเอียด
36 632020406 ช.2/6 คธ. - 330รายละเอียด
37 632021101 ช.2 ธป. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ 32รายละเอียด
38 632021601 ช.2 กส. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ 3029รายละเอียด
39 632030101 ช.2 วศ. นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นทอง 2625รายละเอียด
40 632030201 ช.2 อบ. นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา 2220รายละเอียด
41 632030801 ช.2/1 คฟ. นางสาวปัญจาภา ส่งเสริม 4139รายละเอียด
42 632030802 ช.2/2 คฟ. นางสาวปัญจาภา ส่งเสริม 3433รายละเอียด
43 632040101 ช.2 ผ้า นางณัฐพร วิสุทธิสวัสดิ์ 109รายละเอียด
44 632040401 ช.2/1 อห. นางกนกวรรณ บางข่า 3231รายละเอียด
45 632040402 ช.2/2 อห. นายณัฐพล ยินดีสุข 3330รายละเอียด
46 632040403 ช.2/3 อห. นางสาววรรณกร ศรีทอง 2625รายละเอียด
47 632040601 ช.2 คห. นายวิษณุพงศ์ รัตนะ 44รายละเอียด
48 632040602 ช.2/2 คห. (รจญ) 240รายละเอียด
49 632070101 ช.2/1 รร. นางสาวจิรัชญา โอวาทสุวรรณ 1717รายละเอียด
50 632070102 ช.2/2 รร. นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น 3325รายละเอียด
51 632070201 ช.2 ทท. นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ 4140รายละเอียด
52 633020101 ส.2/1 บช. นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล 2827รายละเอียด
53 633020102 ส.2/2 บช. นางสาวศิริกูล วิสุทรานันทชัย 2929รายละเอียด
54 633020103 ส.2/3 บช. นายวันเฉลิม นามเสนา 2727รายละเอียด
55 633020201 ส.2/1 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 2727รายละเอียด
56 633020202 ส.2/2 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 88รายละเอียด
57 633020203 ส.2/3 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 42รายละเอียด
58 633020204 ส.2/4 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 44รายละเอียด
59 633020401 ส.2/1 ทด นางจารุวรรณ รามศิริ 2424รายละเอียด
60 633020402 ส.2/2 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 2121รายละเอียด
61 633020403 ส.2/3 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 66รายละเอียด
62 633021401 ส.2/1 ลต. นางสาวอาภาพร คำสาระภา 2220รายละเอียด
63 633021501 ส.2/1 กจ. นางสาวณัชธ์เมมิน สุภารัตน์ 33รายละเอียด
64 633021502 ส.2/2 กจ. นางสาวณัชธ์เมมิน สุภารัตน์ 77รายละเอียด
65 633030101 ส.2/1 วศ. นายทูล อนุสนธิ 32รายละเอียด
66 633030102 ส.2/2 วศ. นายทูล อนุสนธิ 11รายละเอียด
67 633030201 ส.2/1 อบ. นายยศวริศ วีระวุฒิ 53รายละเอียด
68 633030202 ส.2/2 อบ. นายยศวริศ วีระวุฒิ 11รายละเอียด
69 633030801 ส.2/1 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 99รายละเอียด
70 633030802 ส.2/2 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 77รายละเอียด
71 633030803 ส.2/3 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 64รายละเอียด
72 633030804 ส.2/4 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 32รายละเอียด
73 633040101 ส.2/1 ผ้า 00รายละเอียด
74 633040401 ส.2/1 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ 2525รายละเอียด
75 633040402 ส.2/2 อห. นายดลนัย พสิษฐ์ 99รายละเอียด
76 633040403 ส.2/3 อห. นายดลนัย พสิษฐ์ 1313รายละเอียด
77 633040404 ส.2/4 อห. นายดลนัย พสิษฐ์ 109รายละเอียด
78 633040405 ส.2/5 อห. นายดลนัย พสิษฐ์ 55รายละเอียด
79 633040601 ส.2/1 คห. นายจารุทัศน์ ศิลาสุวรรณ 33รายละเอียด
80 633040602 ส.2/2 คห. นายจารุทัศน์ ศิลาสุวรรณ 22รายละเอียด
81 633070101 ส.2/1 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 32รายละเอียด
82 633070102 ส.2/2 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 42รายละเอียด
83 633070103 ส.2/3 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 00รายละเอียด
84 633070104 ส.2/4 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 53รายละเอียด
85 633070105 ส.2/5 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 53รายละเอียด
86 633070106 ส.2/6 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 22รายละเอียด
87 633070107 ส.2/7 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 11รายละเอียด
88 633070108 ส.2/8 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 32รายละเอียด
89 633070201 ส.2/1 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร 1111รายละเอียด
90 633070202 ส.2/2 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร 11รายละเอียด
91 633070203 ส.2/3 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร 33รายละเอียด
92 633070701 ส.2/1 จป. นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น 22รายละเอียด
93 642020101 ช.1/1 บช. นางสาววิภาวดี ทุมชาติ 3634รายละเอียด
94 642020102 ช.1/2 บช. นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล 3627รายละเอียด
95 642020103 ช.1/3 บช. นางนิพร จุทัยรัตน์ 3523รายละเอียด
96 642020201 ช.1 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ 4429รายละเอียด
97 642020401 ช.1/1 คธ. นางสาวเนติมา ชาญชัยศักดิ์ 3634รายละเอียด
98 642020402 ช.1/2 คธ. นางสาวศิริวิภา นากองสี 3631รายละเอียด
99 642020403 ช.1/3 คธ. นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 3632รายละเอียด
100 642020404 ช.1/4 คธ. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 3532รายละเอียด
101 642020405 ช.1/5 คธ. ทวิศึกษา นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 131รายละเอียด
102 642020406 ช.1/6 คธ. ทวิศึกษา นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 4141รายละเอียด
103 642021101 ช.1 ธป. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ 86รายละเอียด
104 642021601 ช.1 กส. นางสาวณัชธ์เมมิน สุภารัตน์ 3533รายละเอียด
105 642030101 ช.1 วศ. นายสุภชัย สุภารัตน์ 227รายละเอียด
106 642030201 ช.1 อบ. นายยศวริศ วีระวุฒิ 2121รายละเอียด
107 642030801 ช.1/1 คฟ. นางสาวกนกพร น้อยแสง 4024รายละเอียด
108 642030802 ช.1/2 คฟ. นางสาวกนกพร น้อยแสง 4027รายละเอียด
109 642040101 ช.1 ผ้า นางสาวสาวิตรี เงาแสง 88รายละเอียด
110 642040401 ช.1/1 อห. นายปรเมศวร์ แซ่ซึง 2928รายละเอียด
111 642040402 ช.1/2 อห. นายเจษฎา ประมวลสุข 3028รายละเอียด
112 642040403 ช.1/3 อห. นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง 3026รายละเอียด
113 642040601 ช.1/1 คห. นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ 22รายละเอียด
114 642070101 ช.1/1 รร. นางสาวกันต์กนิษฐ์ สีกานนท์ 1414รายละเอียด
115 642070102 ช.1/2 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 1111รายละเอียด
116 642070201 ช.1 ทท. นางสาวธัญรัตน์ ธัญญานุกูล 1918รายละเอียด
117 643020101 ส.1/1 บช. นางพรรณวดี กาศอุดม 3838รายละเอียด
118 643020102 ส.1/2 บช. นางสาวสาวิตรี ศรีประศาสตร์ 2929รายละเอียด
119 643020103 ส.1/3 บช. นางสาวยุพา รุ่งรัตนชัย 3434รายละเอียด
120 643020201 ส.1/1 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 1717รายละเอียด
121 643020202 ส.1/2 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 1613รายละเอียด
122 643020401 ส.1/1 ทด. นางสาวนัฐญดา กาละพัฒน์ 3434รายละเอียด
123 643020402 ส.1/2 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 2222รายละเอียด
124 643020403 ส.1/3 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 87รายละเอียด
125 643021401 ส.1/1 ลต. นางสาวพัชราภรณ์ อยู่ขอบเวียง 2927รายละเอียด
126 643021402 ส.1/2 ลต. นางสาวอาภาพร คำสาระภา 2221รายละเอียด
127 643021403 ส.1/3 ลต. นางสาวอาภาพร คำสาระภา 65รายละเอียด
128 643021501 ส.1/1 กจ นางจินตนา กัลปนาท 87รายละเอียด
129 643021502 ส.1/2 กจ. นางจินตนา กัลปนาท 33รายละเอียด
130 643030101 ส.1/1 วศ. นายทูล อนุสนธิ 10รายละเอียด
131 643030102 ส.1/2 วศ. นายทูล อนุสนธิ 32รายละเอียด
132 643030201 ส.1/1 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 11รายละเอียด
133 643030202 ส.1/2 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 33รายละเอียด
134 643030801 ส.1/1 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 1111รายละเอียด
135 643030802 ส.1/2 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 65รายละเอียด
136 643030803 ส.1/3 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 98รายละเอียด
137 643030804 ส.1/4 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 82รายละเอียด
138 643040101 ส.1/1 ผ้า นางสาวสาวิตรี เงาแสง 33รายละเอียด
139 643040401 ส.1/1 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ 3030รายละเอียด
140 643040402 ส.1/2 อห. นางกนกวรรณ บางข่า 2221รายละเอียด
141 643040403 ส.1/3 อห. นางกนกวรรณ บางข่า 65รายละเอียด
142 643040404 ส.1/4 อห. นางกนกวรรณ บางข่า 76รายละเอียด
143 643040405 ส.1/5 อห. นางกนกวรรณ บางข่า 00รายละเอียด
144 643040601 ส.1/1 คห. นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ 55รายละเอียด
145 643070101 ส.1/1 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ 1717รายละเอียด
146 643070102 ส.1/2 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ 11รายละเอียด
147 643070201 ส.1/1 ทท. นางสาวปาจรีย์ เขียวจินดา 00รายละเอียด
148 643070202 ส.1/2 ทท. นางสาวปาจรีย์ เขียวจินดา 00รายละเอียด
149 643070203 ส.1/3 ทท. นางสาวปาจรีย์ เขียวจินดา 00รายละเอียด
150 643070701 ส.1/1 จป. นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น 1010รายละเอียด
รวม26782365มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อผู้ดูแลระบบ Surirat Anusonti