รายงานสรุปการลงทะเบียน1/2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ที่รหัสชื่อครูที่ปรึกษา จำนวนเข้าระบบกระทำ

1 61220101 ช.3/1 บช. นางพรรณวดี กาศอุดม 36รายละเอียด
2 61220102 ช.3/2 บช. นางสาวสาวิตรี ศรีประศาสตร์ 33รายละเอียด
3 61220103 ช.3/3 บช. นายโสภณ จิตต์เจียรนัย 32รายละเอียด
4 61220104 ช.3/4 บช. นางสาวรัตนาภรณ์ สุขโข 31รายละเอียด
5 61220201 ช.3/1 กต. นางเสาวนีย์ จิงจู 30รายละเอียด
6 61220202 ช.3/2 กต. นางวัชรี เอื้อเฟื้อ 25รายละเอียด
7 61220301 ช.3 ลข. นางจินตนา กัลปนาท 11รายละเอียด
8 61220401 ช.3/1 คธ. นางสาวนัฐญดา กาละพัฒน์ 26รายละเอียด
9 61220402 ช.3/2 คธ. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 29รายละเอียด
10 61220403 ช.3/3 คธ. นางสาวศิริวิภา นากองสี 26รายละเอียด
11 61220404 ช.3/4 คธ. นายนิติพงษ์ วงศ์สวรรค์ 27รายละเอียด
12 61221101 ช.3 ธป นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ 2รายละเอียด
13 61230101 ช.3 วศ. นายสุภชัย สุภารัตน์ 14รายละเอียด
14 61230201 ช.3 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 24รายละเอียด
15 61230801 ช.3 คฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 32รายละเอียด
16 61240101 ช.3 ผ้า นางสาวอรสา ยินดีสุข 6รายละเอียด
17 61240401 ช.3/1 อห. นายดลนัย พสิษฐ์ 30รายละเอียด
18 61240402 ช.3/2 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ 23รายละเอียด
19 61240403 ช.3/3 อห. นางกนกวรรณ บางข่า 34รายละเอียด
20 61240601 ช.3 คห. นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ 6รายละเอียด
21 61270101 ช.3/1 รร. นายสมชาย ปรีดิขนิษฐ 21รายละเอียด
22 61270102 ช.3/2 รร. นายสมพงษ์ ทรัพย์มั่น 30รายละเอียด
23 61270201 ช.3 ทท. นางสาวปาจรีย์ เขียวจินดา 19รายละเอียด
24 62220101 ช.2/1 บช. นางนิพร จุทัยรัตน์ 33รายละเอียด
25 62220102 ช.2/2 บช. นางสาววิลาวัลย์ สิทธิบูรณ์ 32รายละเอียด
26 62220103 ช.2/3 บช. นายทศรัตน์ วิมลทัศน์ 23รายละเอียด
27 62220201 ช.2/1 กต. นางสาวพัชราภรณ์ อยู่ขอบเวียง 24รายละเอียด
28 62220202 ช.2/2 กต. นางสาวมินตรา ผู้ชำนาญ 17รายละเอียด
29 62220301 ช.2 ลข. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ 4รายละเอียด
30 62220401 ช.2/1 คธ. นายคมกริช วินทะไชย 34รายละเอียด
31 62220402 ช.2/2 คธ. นางปราณี พวงงาม 34รายละเอียด
32 62220403 ช.2/3 คธ. นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร 35รายละเอียด
33 62221101 ช.2 ธป. นางสาวอาภาพร คำสาระภา 5รายละเอียด
34 62230101 ช.2 วศ. นายธนกฤต สอนโว 15รายละเอียด
35 62230201 ช.2 อบ. นายสมบูรณ์ สมบัติบูรณ์ 19รายละเอียด
36 62230801 ช.2/1 คฟ. นางสาวพรรณพนัช วงษ์วัง 35รายละเอียด
37 62230802 ช.2/2 คฟ. นางสาวอรจิรา สร้างอักษร 34รายละเอียด
38 62240101 ช.2 ผ้า นางณัฐพร วิสุทธิสวัสดิ์ 0รายละเอียด
39 62240401 ช.2/1 อห. นายบุญฤทธิ์ สมพงษ์ 36รายละเอียด
40 62240402 ช.2/2 อห. นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง 33รายละเอียด
41 62240403 ช.2/3 อห. นายปรเมศวร์ แซ่ซึง 27รายละเอียด
42 62240601 ช.2 คห. นางเพ็ญพักตร์ มหาวรรณ 3รายละเอียด
43 62270101 ช.2/1 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ 23รายละเอียด
44 62270102 ช.2/2 รร. ว่าที่ร้อยตรีนภาพร บ่อเเก้ว 26รายละเอียด
45 62270201 ช.2 ทท. นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ 22รายละเอียด
46 62320101 ส.2/1 บช. นางสาวเสาวนีย์ เพชรนาค 33รายละเอียด
47 62320102 ส.2/2 บช. นางอัจฉรา ปรางค์จันทร์ 28รายละเอียด
48 62320103 ส.2/3 บช. นางสาวยุพา รุ่งรัตนชัย 25รายละเอียด
49 62320201 ส.2/1 กต. นางสาวสุภาภรณ์ โพนทะยาน 22รายละเอียด
50 62320202 ส.2/2 กต. นางสาวสุภาภรณ์ โพนทะยาน 14รายละเอียด
51 62320203 ส.2/3 กต. นางสาวอาภาพร คำสาระภา 3รายละเอียด
52 62320204 ส.2/4 กต. นางสาวอาภาพร คำสาระภา 0รายละเอียด
53 62320401 ส.2/1 คธ. นางสาวเนติมา ชาญชัยศักดิ์ 29รายละเอียด
54 62320402 ส.2/2 คธ. นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 24รายละเอียด
55 62320403 ส.2/3 คธ. นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 10รายละเอียด
56 62321401 ส.2/1 ลต นางสาวอาภาพร คำสาระภา 3รายละเอียด
57 62321402 ส.2/2 ลต นางสาวอาภาพร คำสาระภา 0รายละเอียด
58 62321501 ส.2/1 กจ. นางสาวณัชธ์เมมิน เสงี่ยมอุดม 4รายละเอียด
59 62321502 ส.2/2 กจ. นางสาวณัชธ์เมมิน เสงี่ยมอุดม 8รายละเอียด
60 62330101 ส.2/1 วศ. นายธนกฤต สอนโว 4รายละเอียด
61 62330102 ส.2/2 วศ. นายธนกฤต สอนโว 1รายละเอียด
62 62330201 ส.2/1 อบ. นายยศวริศ วีระวุฒิ 9รายละเอียด
63 62330202 ส.2/2 อบ. นายยศวริศ วีระวุฒิ 0รายละเอียด
64 62330801 ส.2/1 คฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 13รายละเอียด
65 62330802 ส.2/2 คฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 6รายละเอียด
66 62330803 ส.2/3 คฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 11รายละเอียด
67 62330804 ส.2/4 คฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 2รายละเอียด
68 62340101 ส.2 ผ้า นางสาวสาวิตรี เงาแสง 3รายละเอียด
69 62340102 ปวส.2/2ผ้า นางสาวสาวิตรี เงาแสง 0รายละเอียด
70 62340401 ส.2/1 อห. นายบุญฤทธิ์ สมพงษ์ 23รายละเอียด
71 62340402 ส.2/2 อห. นายณัฐพล ยินดีสุข 11รายละเอียด
72 62340403 ส.2/3 อห. นายณัฐพล ยินดีสุข 8รายละเอียด
73 62340404 ส.2/4 อห. นายณัฐพล ยินดีสุข 14รายละเอียด
74 62340405 ส.2/5 อห. นายณัฐพล ยินดีสุข 3รายละเอียด
75 62340601 ส.2/1 คห. นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ 1รายละเอียด
76 62340602 ส.2/2 คห. นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ 2รายละเอียด
77 62370101 ส.2/1 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 26รายละเอียด
78 62370102 ส.2/2 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 6รายละเอียด
79 62370103 ปวส.2/3 รร นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
80 62370104 ปวส.2/4 รร นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
81 62370105 ปวส.2/5 รร นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
82 62370106 ปวส.2/6 รร นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
83 62370107 ปวส.2/7 รร นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
84 62370108 ปวส.2/8 รร นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
85 62370201 ส.2/1 ทท. นางสาวธัญรัตน์ ธัญญานุกูล 6รายละเอียด
86 62370202 ส.2/2 ทท. นางสาวธัญรัตน์ ธัญญานุกูล 4รายละเอียด
87 62370203 ส.2/3 ทท. นางสาวธัญรัตน์ ธัญญานุกูล 11รายละเอียด
88 62370204 ส.2/4 ทท. นางสาวธัญรัตน์ ธัญญานุกูล 0รายละเอียด
89 63000000 ชม.PLC ผู้บริหาร 0รายละเอียด
90 63220101 ช.1/1 บช. นางฐิติมา ลาภมาก 32รายละเอียด
91 63220102 ช.1/2 บช. นางสาวนภาภรณ์ ศรีขวัญใจ 33รายละเอียด
92 63220103 ช.1/3 บช. นางสาวกรรณิการ์ รานอก 32รายละเอียด
93 63220104 ช.1/4 บช. นางรัตนาภรณ์ สุขโข 34รายละเอียด
94 63220201 ช.1/1 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ 35รายละเอียด
95 63220202 ช.1/2 กต. นางสาวธันยากานต์ คำกลั่น 34รายละเอียด
96 63220401 ช.1/1 คธ. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ช้างสุวัตน์ 34รายละเอียด
97 63220402 ช.1/2 คธ. นางสุวรรณา พวกขุนทด 37รายละเอียด
98 63220403 ช.1/3 คธ. นายนิติพงษ์ วงศ์สวรรค์ 28รายละเอียด
99 63220404 ช.1/4 คธ. นางสาวธนัญญา เลิศกิจเจริญผล 35รายละเอียด
100 63221101 ช.1 ธป. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ 3รายละเอียด
101 63221601 ช.1 กส. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ 33รายละเอียด
102 63230101 ช.1 วศ. นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นทอง 29รายละเอียด
103 63230201 ช.1 อบ. นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา 23รายละเอียด
104 63230801 ช.1/1 คฟ. นางสาวปัญจาภา ส่งเสริม 43รายละเอียด
105 63230802 ช.1/2 คฟ. นางสาวปัญจาภา ส่งเสริม 41รายละเอียด
106 63240101 ช.1 ผ้า นางณัฐพร วิสุทธิสวัสดิ์ 10รายละเอียด
107 63240401 ช.1/1 อห. นางกนกวรรณ บางข่า/นางสาวอสมา อัตถาหาร 33รายละเอียด
108 63240402 ช.1/2 อห. นายณัฐพล ยินดีสุข 34รายละเอียด
109 63240403 ช.1/3 อห. นางสาววรรณกร ศรีทอง 30รายละเอียด
110 63240601 ช.1 คห. นายวิษณุพงศ์ รัตนะ 5รายละเอียด
111 63240602 ช.1/2 คห. นางเพ็ญพักตร์ มหาวรรณ์ 24รายละเอียด
112 63270101 ช.1/1 รร. นางสาวจิรัชญา โอวาทสุวรรณ 17รายละเอียด
113 63270102 ช.1/2 รร. นายสมพงษ์ ทรัพย์มั่น 37รายละเอียด
114 63270201 ช.1 ทท. นายสุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ 42รายละเอียด
115 63320101 ส.1/1 บช. นายภรภัทร ประเทิงจิตต์ 29รายละเอียด
116 63320102 ส.1/2 บช. นางสาวศิริกูล วิสุทรานันทชัย 29รายละเอียด
117 63320103 ส.1/3 บช. นางพิชชกานต์ ลีลาสุวณิชย์ 28รายละเอียด
118 63320201 ส.1/1 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 30รายละเอียด
119 63320202 ส.1/2 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 7รายละเอียด
120 63320203 ส.1/3 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 4รายละเอียด
121 63320204 ส.1/4 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 4รายละเอียด
122 63320401 ส.1/1 ทด นางจารุวรรณ รามศิริ 26รายละเอียด
123 63320402 ส.1/2 ทด. นายวีระศักดิ์ เดือนเเจ่ม 23รายละเอียด
124 63320403 ส.1/3 ทด. นายวีระศักดิ์ เดือนเเจ่ม 8รายละเอียด
125 63321401 ส.1/1 ลต. นางสาวอาภาพร คำสาระภา 24รายละเอียด
126 63321402 ส.1/2 ลต. นางสาวอาภาพร คำสาระภา 0รายละเอียด
127 63321501 ส.1/1 กจ. นางสาวณัชธ์เมมิน เสงี่ยมอุดม 6รายละเอียด
128 63321502 ส.1/2 กจ. นางสาวณัชธ์เมมิน เสงี่ยมอุดม 5รายละเอียด
129 63330101 ส.1/1 วศ. นายทูล อนุสนธิ 4รายละเอียด
130 63330102 ส.1/2 วศ. นายทูล อนุสนธิ 4รายละเอียด
131 63330201 ส.1/1 อบ. นายยศวริศ วีระวุฒิ 5รายละเอียด
132 63330202 ส.1/2 อบ. นายยศวริศ วีระวุฒิ 1รายละเอียด
133 63330801 ส.1/1 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 15รายละเอียด
134 63330802 ส.1/2 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 8รายละเอียด
135 63330803 ส.1/3 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 7รายละเอียด
136 63330804 ส.1/4 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 4รายละเอียด
137 63340101 ส.1/1 ผ้า นางณัฐพร วิสุทธิสวัสดิ์ 0รายละเอียด
138 63340102 ส.1/2 ผ้า นางณัฐพร วิสุทธิสวัสดิ์ 0รายละเอียด
139 63340401 ส.1/1 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ 27รายละเอียด
140 63340402 ส.1/2 อห. นายดลนัย พสิษฐ์ 9รายละเอียด
141 63340403 ส.1/3 อห. นายดลนัย พสิษฐ์ 14รายละเอียด
142 63340404 ส.1/4 อห. นายดลนัย พสิษฐ์ 10รายละเอียด
143 63340405 ส.1/5 อห. นายดลนัย พสิษฐ์ 6รายละเอียด
144 63340601 ส.1/1 คห. นางฐิติยา พงศ์พุทธชาติ 3รายละเอียด
145 63340602 ส.1/2 คห. นางฐิติยา พงศ์พุทธชาติ 2รายละเอียด
146 63370101 ส.1/1 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 12รายละเอียด
147 63370102 ส.1/2 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 18รายละเอียด
148 63370103 ส.1/3 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
149 63370104 ส.1/4 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
150 63370105 ส.1/5 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
151 63370106 ส.1/6 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
152 63370107 ส.1/7 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
153 63370108 ส.1/8 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 0รายละเอียด
154 63370201 ส.1/1 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร 12รายละเอียด
155 63370202 ส.1/2 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร 3รายละเอียด
156 63370203 ส.1/3 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร 3รายละเอียด
157 63370204 ส.1/4 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร 0รายละเอียด
158 63370701 ส.1/1 จป. นายสมพงษ์ ทรัพย์มั่น 2รายละเอียด
159 63370702 ส.1/2 จป. นายสมพงษ์ ทรัพย์มั่น 0รายละเอียด
รวม2558มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อผู้ดูแลระบบ Surirat Anusonti