รายงานสรุปการลงทะเบียน2/2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ที่รหัสชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนผู้เรียน จำนวนเข้าระบบกระทำ

1 622020101 ช.3/1 บช. นางนิพร จุทัยรัตน์ 3131รายละเอียด
2 622020102 ช.3/2 บช. นางสาววิลาวัลย์ สิทธิบูรณ์ 3232รายละเอียด
3 622020103 ช.3/3 บช. นายชัยธวัช ช่างแกะ 1919รายละเอียด
4 622020201 ช.3/1 กต. นางสาวพัชราภรณ์ อยู่ขอบเวียง 2323รายละเอียด
5 622020202 ช.3/2 กต. นางสาวมินตรา ผู้ชำนาญ 1717รายละเอียด
6 622020301 ช.3 ลข. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ 33รายละเอียด
7 622020401 ช.3/1 คธ. นายคมกริช วินทะไชย 3333รายละเอียด
8 622020402 ช.3/2 คธ. นางปราณี พวงงาม 3333รายละเอียด
9 622020403 ช.3/3 คธ. นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร 3130รายละเอียด
10 622021101 ช.3 ธป. นายมนต์ชัย มณฑา 44รายละเอียด
11 622030101 ช.3 วศ. นายทูล อนุสนธิ 1212รายละเอียด
12 622030201 ช.3 อบ. นายสมบูรณ์ สมบัติบูรณ์ 1615รายละเอียด
13 622030801 ช.3/1 คฟ. นางสาวอรจิรา สร้างอักษร 3333รายละเอียด
14 622030802 ช.3/2 คฟ. นางสาวอรจิรา สร้างอักษร 3131รายละเอียด
15 622040101 ช.3 ผ้า 00รายละเอียด
16 622040401 ช.3/1 อห. นายเจษฎา ประมวลสุข 3434รายละเอียด
17 622040402 ช.3/2 อห. นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง 3333รายละเอียด
18 622040403 ช.3/3 อห. นายปรเมศวร์ แซ่ซึง 2524รายละเอียด
19 622040601 ช.3 คห. นางสาวณัฏศรา หมั่นเกตุ 33รายละเอียด
20 622070101 ช.3/1 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ 2121รายละเอียด
21 622070102 ช.3/2 รร. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร บ่อแก้ว 2323รายละเอียด
22 622070201 ช.3 ทท. นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ 2222รายละเอียด
23 632020101 ช.2/1 บช. นางฐิติมา ลาภมาก 3232รายละเอียด
24 632020102 ช.2/2 บช. นางสาวนภาภรณ์ ศรีขวัญใจ 2927รายละเอียด
25 632020103 ช.2/3 บช. นางสาวกรรณิการ์ รานอก 2625รายละเอียด
26 632020104 ช.2/4 บช. นางสาววิภาวดี ทุมชาติ 3030รายละเอียด
27 632020201 ช.2/1 กต. นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์นางสาววิสรา คุ้มไธสง 2928รายละเอียด
28 632020202 ช.2/2 กต. นางสาวธันยากานต์ คำกลั่น 3130รายละเอียด
29 632020401 ช.2/1 คธ. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ช้างสุวัฒน์ 3333รายละเอียด
30 632020402 ช.2/2 คธ. นางสุวรรณา พวกขุนทด 3232รายละเอียด
31 632020403 ช.2/3 คธ. นางสาววรัญญา วรรณราช 2727รายละเอียด
32 632020404 ช.2/4 คธ. นางสาวธนัญญา เลิศกิจเจริญผล 3029รายละเอียด
33 632021101 ช.2 ธป. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ 22รายละเอียด
34 632021601 ช.2 กส. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ 2929รายละเอียด
35 632030101 ช.2 วศ. นายปรเมษฐ์ ใจห้าว 2525รายละเอียด
36 632030201 ช.2 อบ. นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา 2020รายละเอียด
37 632030801 ช.2/1 คฟ. นางสาวปัญจาภา ส่งเสริม 3837รายละเอียด
38 632030802 ช.2/2 คฟ. นางสาวปัญจาภา ส่งเสริม 3433รายละเอียด
39 632040101 ช.2 ผ้า นางณัฐพร วิสุทธิสวัสดิ์ 99รายละเอียด
40 632040401 ช.2/1 อห. นางกนกวรรณ บางข่า นางสาวอสมา อัตถาหาร 3131รายละเอียด
41 632040402 ช.2/2 อห. นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง 3030รายละเอียด
42 632040403 ช.2/3 อห. นางสาววรรณกร ศรีทอง 2524รายละเอียด
43 632040601 ช.2 คห. นายวิษณุพงศ์ รัตนะ 44รายละเอียด
44 632040602 ช.2/2 คห. (รจญ) 110รายละเอียด
45 632070101 ช.2/1 รร. นางสาวสายฝน พลเมฆ นายสมชาย ปรีดิขนิษฐ์ 1717รายละเอียด
46 632070102 ช.2/2 รร. นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น 2424รายละเอียด
47 632070201 ช.2 ทท. นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ 3938รายละเอียด
48 633020101 ส.2/1 บช. นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล 2625รายละเอียด
49 633020102 ส.2/2 บช. นางสาวศิริกูล วิสุทรานันทชัย 2929รายละเอียด
50 633020103 ส.2/3 บช. นายวันเฉลิม นามเสนา 2727รายละเอียด
51 633020201 ส.2/1 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 2727รายละเอียด
52 633020202 ส.2/2 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 88รายละเอียด
53 633020203 ส.2/3 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 22รายละเอียด
54 633020204 ส.2/4 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 44รายละเอียด
55 633020401 ส.2/1 ทด นางจารุวรรณ รามศิริ 2424รายละเอียด
56 633020402 ส.2/2 ทด. นางสาวศิรินภา เนตรรัตน์ 2121รายละเอียด
57 633020403 ส.2/3 ทด. นางสาวศิรินภา เนตรรัตน์ 66รายละเอียด
58 633021401 ส.2/1 ลต. นางสาวพัชราภรณ์ อยู่ขอบเวียง 2020รายละเอียด
59 633021501 ส.2/1 กจ. นางสาวณัชธ์เมมิน สุภารัตน์ 33รายละเอียด
60 633021502 ส.2/2 กจ. นางสาวณัชธ์เมมิน สุภารัตน์ 77รายละเอียด
61 633030101 ส.2/1 วศ. นายทูล อนุสนธิ 22รายละเอียด
62 633030102 ส.2/2 วศ. นายทูล อนุสนธิ 11รายละเอียด
63 633030201 ส.2/1 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 33รายละเอียด
64 633030202 ส.2/2 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 11รายละเอียด
65 633030801 ส.2/1 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 99รายละเอียด
66 633030802 ส.2/2 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 77รายละเอียด
67 633030803 ส.2/3 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 55รายละเอียด
68 633030804 ส.2/4 ดฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ 32รายละเอียด
69 633040101 ส.2/1 ผ้า 00รายละเอียด
70 633040401 ส.2/1 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ 2524รายละเอียด
71 633040402 ส.2/2 อห. นายนพรัตน์ อยู่ศรี 99รายละเอียด
72 633040403 ส.2/3 อห. นายนพรัตน์ อยู่ศรี 1313รายละเอียด
73 633040404 ส.2/4 อห. นายนพรัตน์ อยู่ศรี 99รายละเอียด
74 633040405 ส.2/5 อห. นายนพรัตน์ อยู่ศรี 55รายละเอียด
75 633040601 ส.2/1 คห. นายจารุทัศน์ ศิลาสุวรรณ 33รายละเอียด
76 633040602 ส.2/2 คห. นายจารุทัศน์ ศิลาสุวรรณ 22รายละเอียด
77 633070101 ส.2/1 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 33รายละเอียด
78 633070102 ส.2/2 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 33รายละเอียด
79 633070103 ส.2/3 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 00รายละเอียด
80 633070104 ส.2/4 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 55รายละเอียด
81 633070105 ส.2/5 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 44รายละเอียด
82 633070106 ส.2/6 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 22รายละเอียด
83 633070107 ส.2/7 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 11รายละเอียด
84 633070108 ส.2/8 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช 33รายละเอียด
85 633070201 ส.2/1 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร 1111รายละเอียด
86 633070202 ส.2/2 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร 11รายละเอียด
87 633070203 ส.2/3 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร 33รายละเอียด
88 633070701 ส.2/1 จป. นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น 22รายละเอียด
89 642020101 ช.1/1 บช. นางสาววิภาวดี ทุมชาติ 3432รายละเอียด
90 642020102 ช.1/2 บช. นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล 3633รายละเอียด
91 642020103 ช.1/3 บช. นางสาวจุไรรัตน์ ดีเพชร 3429รายละเอียด
92 642020201 ช.1 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ 3937รายละเอียด
93 642020401 ช.1/1 คธ. นางสาวเนติมา ชาญชัยศักดิ์ 3433รายละเอียด
94 642020402 ช.1/2 คธ. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอนนางสาวฐิตาพร ไกรยะราช 3433รายละเอียด
95 642020403 ช.1/3 คธ. นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท 3632รายละเอียด
96 642020404 ช.1/4 คธ. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน 3327รายละเอียด
97 642021101 ช.1 ธป. นายมนต์ชัย มณฑา 87รายละเอียด
98 642021601 ช.1 กส. นางสาวณัชธ์เมมิน สุภารัตน์ 3433รายละเอียด
99 642030101 ช.1 วศ. นายสุภชัย สุภารัตน์ 2221รายละเอียด
100 642030201 ช.1 อบ. นางสาวนภัสกร จินดาทอง 2120รายละเอียด
101 642030801 ช.1/1 คฟ. นางสาวกนกพร น้อยแสง 3937รายละเอียด
102 642030802 ช.1/2 คฟ. นางสาวกนกพร น้อยแสง 4038รายละเอียด
103 642040101 ช.1 ผ้า นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา 88รายละเอียด
104 642040401 ช.1/1 อห. นายปรเมศวร์ แซ่ซึง 2929รายละเอียด
105 642040402 ช.1/2 อห. นายเจษฎา ประมวลสุข 2826รายละเอียด
106 642040403 ช.1/3 อห. นายกฤษณพร พุ่มนุ่ม 2726รายละเอียด
107 642040601 ช.1/1 คห. นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ 22รายละเอียด
108 642070101 ช.1/1 รร. นางสาวกันต์กนิษฐ์ สีกานนท์ 1413รายละเอียด
109 642070102 ช.1/2 รร. นางสาวพัฏฐ์รดา แสงศรีเรือง 1010รายละเอียด
110 642070201 ช.1 ทท. นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ 1715รายละเอียด
111 643020101 ส.1/1 บช. นางนิพร จุทัยรัตน์ 3837รายละเอียด
112 643020102 ส.1/2 บช. นางสาวสาวิตรี ศรีประศาสตร์ 3029รายละเอียด
113 643020103 ส.1/3 บช. นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล 3332รายละเอียด
114 643020201 ส.1/1 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 1616รายละเอียด
115 643020202 ส.1/2 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก 1512รายละเอียด
116 643020401 ส.1/1 ทด. นางสาวนัฐญดา กาละพัฒน์ 3331รายละเอียด
117 643020402 ส.1/2 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 2218รายละเอียด
118 643020403 ส.1/3 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ 75รายละเอียด
119 643021401 ส.1/1 ลต. นางสาวปิยะปาณ ศรีประเสริฐ 2725รายละเอียด
120 643021402 ส.1/2 ลต. นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง 2120รายละเอียด
121 643021403 ส.1/3 ลต. นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง 55รายละเอียด
122 643021501 ส.1/1 กจ นางจินตนา กัลปนาท 77รายละเอียด
123 643021502 ส.1/2 กจ. นางจินตนา กัลปนาท 33รายละเอียด
124 643030101 ส.1/1 วศ. นายทูล อนุสนธิ 00รายละเอียด
125 643030102 ส.1/2 วศ. นายทูล อนุสนธิ 32รายละเอียด
126 643030201 ส.1/1 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 11รายละเอียด
127 643030202 ส.1/2 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร 33รายละเอียด
128 643030801 ส.1/1 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 99รายละเอียด
129 643030802 ส.1/2 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 65รายละเอียด
130 643030803 ส.1/3 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 87รายละเอียด
131 643030804 ส.1/4 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ 50รายละเอียด
132 643040101 ส.1/1 ผ้า นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา 33รายละเอียด
133 643040401 ส.1/1 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ นางสาวภณภัค คณะธรรม 3030รายละเอียด
134 643040402 ส.1/2 อห. นางกนกวรรณ บางข่า 2222รายละเอียด
135 643040403 ส.1/3 อห. นางกนกวรรณ บางข่า 55รายละเอียด
136 643040404 ส.1/4 อห. นางกนกวรรณ บางข่า 76รายละเอียด
137 643040405 ส.1/5 อห. นางกนกวรรณ บางข่า 00รายละเอียด
138 643040601 ส.1/1 คห. นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ 22รายละเอียด
139 643070101 ส.1/1 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ 1717รายละเอียด
140 643070102 ส.1/2 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ 11รายละเอียด
141 643070201 ส.1/1 ทท. 00รายละเอียด
142 643070202 ส.1/2 ทท. 00รายละเอียด
143 643070203 ส.1/3 ทท. 00รายละเอียด
144 643070701 ส.1/1 จป. นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น 109รายละเอียด
รวม24232331มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อผู้ดูแลระบบ Surirat Anusonti