ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

1. ตรวจสอบผลการเรียน
2. พิมพ์ใบโอนเงิน
3. พิมพ์ใบลงทะเบียน

รหัสประจำตัว
มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อผู้ดูแลระบบ Surirat Anusonti