ลงทะเบียนแก้0 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน/เข้าครั้งแรก


ประกาศผลการเรียน 18 ตุลาคม 2564
ติด มส. ให้ติดต่อครูผู้สอน
ติด 0 ให้ลงทะเบียนแก้ 0 แล้วติดต่อครูผู้สอน 19-20 ตุลาคม 2564
ประกาศผลสอบแก้ตัว 22 ตุลาคม 2564
มีปัญหาการเข้าระบบ ติดต่อ ครูที่ปรึกษาเพื่อติดต่อ Admin สุรีย์รัตน์ อนุสนธิ
มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อผู้ดูแลระบบ Surirat Anusonti