โปรแกรมตรวจสอบผลการเรียน
รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน/เข้าครั้งแรก


ถ้ามีปัญหาการเข้าดูผลการเรียนโปรดติดต่องานศูนย์ข้อมูล


ลงทะเบียนสอบแก้ตัว (0) วันที่ 7-8 มีนาคม 2562
ประกาศผลการสอบแก้ 0 /มส. วันที่ 14 มีนาคม 2562
หมายเหตุการยื่นคำร้องแก้ 0
1. ยื่นคำร้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน
2. เอกสารที่ต้องเตรียมมาใบแสดงผลการเรียนที่พิมพ์จากเว็ป
ผู้เรียนต้องประเมินความพึงพอใจเมื่อเสร็จแล้วผลการเรียนแสดงออกมา
มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อผู้ดูแลระบบ Surirat Anusonti