ตัวอย่างข้อมูล V-NET 2554 จากครูแกนนำ

ระดับ ปวช.3
ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1วิถีธรรมวิถีไทย
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์ประยุกต์พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทยความรู้เรื่อง ICT
ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้
ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพการเงินส่วนบุคคลธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชุดวิชาที่ 41 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม
โปรแกรมการประมวลผลคำบัญชีเบื้องต้น1การขาย1
ชุดวิชาที่ 42 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาศิลปะกรรม
องค์ประกอบศิลป์วาดเขียนเบื้องต้น
ชุดวิชาที่ 43 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม
ผ้าและเครื่องแต่งกายศิลปประดิษฐ์อาหารครอบครัว
ชุดวิชาที่ 44 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวศิลปะการให้บริการพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ระดับ ปวส.2
ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
ชีวิตและวัฒนธรรมไทยห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้
ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ


ตัวอย่างกระดาษคำตอบ V-NET 2554

ระดับ ปวช.3
วิชาสมรรถนะพื้นฐาน วิชาสมรรถนะเพื่อการเรียนรู้ วิชาชีพพาณิชยกรรม วิชาชีพศิลปกรรม วิชาชีพคหกรรม วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อผู้ดูแลระบบ Surirat Anusonti